Lider Haus - Nieruchomości i Finansowanie
Strona główna   |   O firmie   |   Aktualnosci   |   Pytania   |   Słowniczek   |   Praca   |   Mapa strony   |   Kontakt
Lider Haus - Nieruchomości i Finansowanie

 Nieruchomości i Finansowanie          
 Oferty Łomianki Warszawa i okolice

Wyszukaj na stronie
Kursy walut: 1 USD = 3.5633 1 EUR = 4.2038 1 CHF = 3.5965
Aktualna liczba ofert »     Wynajem: 289   
Sprzedaż: 966   
   mieszkania       domy       lokale       obiekty       działki       zgłoś ofertę   
 
   kredyty   
Lider Haus sp. z o. o., ul Brukowa 28A, 05-092 Łomianki
tel.(22) 620 03 66, fax (22) 652 15 05, Dział kredytów tel. (22) 620 03 67
e-mail: biuro@liderhaus.pl
 

KREDYT DLA FIRM »
Kredyty mieszkaniowe w PKO BP »
Kredyty mieszkaniowe w Banku PEKAO S.A. »
Kredyt mieszkaniowy w Alior Banku »
Kredyt hipoteczny EKO w GETIN Banku »
Pożyczka do 150 tys.zł bez zabezpieczenia »
Kredyty mieszkaniowe w Deutsche Bank »
 
 
więcej ofert »

Oferty Warszawa, Łomianki, Łomianki Dolne, Augustówek, Babice Nowe, Babice Stare, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego,Bobrowiec, Borzęcin, Brwinów, Brzozówka, Chyliczki, Ciechanów, Cybulice, Czastków Polski, Czeczotki, Czosnów, Dąbrowa, Dziekanów Leśny, Dziekanów Polski, Głusk, Henrysin, Hornówek, Izabelin, Janów, Janówek, Jesionka,Kaliszki, Kampinos, Karolin, Kazuń, Kiełpin, Kierszek, Klaudyn, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Korfowe, Kosewko, Kwirynów, Laski, Latchorzew, Leoncin, Leszno, Lipków, Lubiczów, Łazy, Łomna, Łozia Wólka, Łoziska, Mariew, Marki, Michałowice, Mniszew, Nasielsk, Nowe Grochale, Nowy Dwór Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki, Palmiry, Piasutno, Pieńków, Pogorzelica, Raszyn, Sady, Sadowa, Sowia Wola, Stanisławów, Stare Grochale, Szymanówek, Truskaw, Umiastów, Wiejka, Wiktorów, Wojcieszyn, Wola Młocka, Wołomin, Wyględy, Wyszków, Zaborów, Zaborówek, Zakroczym, Zawady, Zielonka Wieś,
Słowniczek

A |  B |  C |  D |  E |  F |  H |  I |  J |  K |  L |  O |  P |  R |  S | 

1. Raport bieżący
Przekazywane przez emitenta informacje bieżące, sporządzone w formie i zakresie określonym w rozporządzeniu i ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160)].
---------

2. Raport okresowy
Przekazywane przez emitenta okresowe informacje finansowe, wyrażone w tysiącach złotych, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej lub charakter i znaczenie (istotność) pozycji wymagają innej dokładności lub przedstawienia w innych jednostkach (ze wskazaniem tego w nazwie pozycji), sporządzone w określonej formie i ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia oraz z przepisami o prospekcie [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160)].
---------

3. Rating
Ocena klasyfikacyjna ryzyka inwestycyjnego związanego z określonymi papierami wartościowymi lub zdolnością emitenta do terminowej spłaty zaciągniętych zobowiązań, dokonana i ogłoszona przez wyspecjalizowaną instytucję.
---------

4. Rynek giełdowy, GPW
GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest jednym z segmentów rynku regulowanego, na którym odbywa się wtórny publiczny obrót papierami wartościowymi. System giełdowy można scharakteryzować jako rynek kierowany zleceniami, tzn. rynek, na którym kursy ustalane są na podstawie zleceń składanych przez inwestorów. Notowania odbywają się w dwóch systemach:a) kursu jednolitego, gdzie notowane są wszystkie akcje i większość obligacji o zmiennym oprocentowaniu, b)notowań ciągłych, gdzie notowane są akcje o największej płynności, większość obligacji, kontrakty terminowe i warranty. Wskaźnikami koniunktury giełdowej są indeksy giełdowe. Obecnie na giełdzie liczone są następujące indeksy: WIG (Warszawski Indeks Giełdowy, który odzwierciedla dochodowość inwestycji we wszystkie akcje znajdujące się w obrocie giełdowym na rynku podstawowym), WIG20 (wartość portfela akcji 20 spółek rynku podstawowego), MIDWIG (średnie spółki giełdowe), WIRR (spółki rynku równoległego) oraz NIF.
---------

5. Rynek kapitałowy
Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, który tworzą transakcje zawierane długoterminowymi instrumentami finansowymi (tzn. instrumentami o terminie realizacji dłuższym niż rok), przeznaczonymi na finansowanie inwestycji. Na rynek kapitałowy składają się: * rynek papierów wartościowych, * rynek hipoteczny (hipoteka na grunty, budynki), * rynek długoterminowych pożyczek bankowych.
---------

6. Rynek pieniężny
Rynek pieniężny jest segmentem rynku finansowego, gdzie przeprowadzane są operacje instrumentami finansowymi o terminie zapadalności poniżej 1 roku. Przedmiotem obrotu są krótkoterminowe kredyty i lokaty międzybankowe oraz papiery dłużne o zapadalności krótszej niż rok. Rynek pieniężny jest miejscem lokowania nadwyżek pieniężnych w instrumenty o relatywnie niskiej stopie ryzyka (depozyty międzybankowe, bony skarbowe). Podmiotami przeprowadzającymi transakcje na rynku mogą być zarówno banki, państwo, jak i instytucje ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne oraz osoby fizyczne.
---------

7. Rynek pozagiełdowy
CeTO - rynek pozagiełdowy; podobnie jak giełda umożliwia w sposób uregulowany kupno i sprzedaż papierów wartościowych. Od giełdy różni go zasadniczo fakt, że rynek pozagiełdowy nie ma określonej lokalizacji fizycznej, więc nie można tu mówić o parkietach. Wprowadzeniu obrotu maklerzy posługują się komputerem elektronicznie połączonym z komputerem centralnym rejestrującym oferty kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz transakcje, bądź telefonem przy negocjowaniu transakcji. Inny jest także adresat oferty rynku pozagiełdowego. Rynek CeTO spełnia wysokie wymagania standardów bezpieczeństwa obrotu właściwe dla rynku regulowanego. Obrót jest nadzorowany w trybie ciągłym przez Centralną Tabelę Ofert S.A. Domy maklerskie i emitenci są pod stałym nadzorem KPWiG, a rozliczenia zawartych transakcji są prowadzone i gwarantowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW).
---------

8. Rynek regulowany
System obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do publicznego obrotu, zorganizowany w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert nabycia i zbycia tych papierów zapewniony jest powszechny i równy dostęp do informacji rynkowej w tym samym czasie oraz zachowane są jednakowe warunki nabywania i zbywania tych papierów. Rynek regulowany dzieli się na: urzędowy (giełdowy) i nieurzędowy (giełdowy i pozagiełdowy).
---------

9. Rynek skrzyżowany
(Na CeTO). rynek, na którym cena oferty kupna papieru wartościowego jest wyższa od ceny oferty sprzedaży tego papieru wartościowego.
---------

10. Rynek walutowy
Zasady funkcjonowania rynków walutowych są identyczne jak wszystkich innych rynków (np. towarowych). Transakcje przeprowadza się tutaj walutami, czyli instrumentami finansowymi o najwyższym stopniu płynności. Jest to rynek międzynarodowy, przedmiotem transakcji są wszelkie waluty świata. Uczestnikami rynku walutowego są przede wszystkim banki komercyjne, wyspecjalizowane firmy brokerskie oraz międzynarodowe domy maklerskie.
---------

11. Rynek zamknięty
(Na CeTO). Rynek, na którym najwyższa cena oferty kupna papieru wartościowego równa jest najniższej cenie oferty sprzedaży tego papieru wartościowego.
---------

Oferty Specjalne
typ: SPRZEDAŻ
miejscowość: ŁOMIANKI
rodzaj: DOM
pow. całk.: 160 m2
cena: 575 000

typ: WYNAJEM
miejscowość: ŁOMIANKI
rodzaj: MIESZKANIE
pow. całk.: 48 m2
cena: 2 200
więcej ofert »
O firmie   |   Aktualnosci   |   Pytania   |   Słowniczek   |   Praca   |   Mapa strony   |   Kontakt
2007 © Lider Haus
Sprzeda¿ nieruchomoœciPoProstuDom