Lider Haus - Nieruchomości i Finansowanie
Strona główna   |   O firmie   |   Aktualnosci   |   Pytania   |   Słowniczek   |   Praca   |   Mapa strony   |   Kontakt
Lider Haus - Nieruchomości i Finansowanie

 Nieruchomości i Finansowanie          
 Oferty Łomianki Warszawa i okolice

Wyszukaj na stronie
Kursy walut: 1 USD = 3.5633 1 EUR = 4.2038 1 CHF = 3.5965
Aktualna liczba ofert »     Wynajem: 289   
Sprzedaż: 966   
   mieszkania       domy       lokale       obiekty       działki       zgłoś ofertę   
 
   kredyty   
Lider Haus sp. z o. o., ul Brukowa 28A, 05-092 Łomianki
tel.(22) 620 03 66, fax (22) 652 15 05, Dział kredytów tel. (22) 620 03 67
e-mail: biuro@liderhaus.pl
 

KREDYT DLA FIRM »
Kredyty mieszkaniowe w PKO BP »
Kredyty mieszkaniowe w Banku PEKAO S.A. »
Kredyt mieszkaniowy w Alior Banku »
Kredyt hipoteczny EKO w GETIN Banku »
Pożyczka do 150 tys.zł bez zabezpieczenia »
Kredyty mieszkaniowe w Deutsche Bank »
 
 
więcej ofert »

Oferty Warszawa, Łomianki, Łomianki Dolne, Augustówek, Babice Nowe, Babice Stare, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego,Bobrowiec, Borzęcin, Brwinów, Brzozówka, Chyliczki, Ciechanów, Cybulice, Czastków Polski, Czeczotki, Czosnów, Dąbrowa, Dziekanów Leśny, Dziekanów Polski, Głusk, Henrysin, Hornówek, Izabelin, Janów, Janówek, Jesionka,Kaliszki, Kampinos, Karolin, Kazuń, Kiełpin, Kierszek, Klaudyn, Koczargi Nowe, Koczargi Stare, Korfowe, Kosewko, Kwirynów, Laski, Latchorzew, Leoncin, Leszno, Lipków, Lubiczów, Łazy, Łomna, Łozia Wólka, Łoziska, Mariew, Marki, Michałowice, Mniszew, Nasielsk, Nowe Grochale, Nowy Dwór Mazowiecki, Ożarów Mazowiecki, Palmiry, Piasutno, Pieńków, Pogorzelica, Raszyn, Sady, Sadowa, Sowia Wola, Stanisławów, Stare Grochale, Szymanówek, Truskaw, Umiastów, Wiejka, Wiktorów, Wojcieszyn, Wola Młocka, Wołomin, Wyględy, Wyszków, Zaborów, Zaborówek, Zakroczym, Zawady, Zielonka Wieś,
Słowniczek

A |  B |  C |  D |  E |  F |  H |  I |  J |  K |  L |  O |  P |  R |  S | 

1. Franszyza integralna
kwota do wysokości której towarzystwo nie wypłaca odszkodowania, ale jej przekroczenie powoduje wypłatę całej sumy. Stosowana najczęściej w ubezpieczeniach z wysoką sumą gwarancyjną.

---------

2. Franszyza redukcyjna
określona kwota, która obniża wypłatę odszkodowania, stosowana np. w ubezpieczeniach małych i dużych przedsiębiorstw, czy mieszkań i domów.

---------

3. Fundusz gwarancyjny
fundusz rezerwowy utworzony przez wszystkie towarzystwa emerytalne. Jego zadaniem będzie uzupełnienie stanu kont członków PTE, jeśli nie zdołają osiągnąć minimalnej stopy zwrotu i wyrównać różnicy z własnych rezerw. Funduszem Gwarancyjnym administruje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

---------

4. Fundusz inwestycyjny
wydzielona w ramach funduszu ubezpieczeniowego inwestowana część aktywów towarzystwa. O wyborze jego formy i procencie składki przeznaczonej do inwestowania decyduje sam ubezpieczony. Rodzina funduszy inwestycyjnych Nationale-Nederlanden Polska S.A. daje szansę dopasowania oczekiwanych zysków do akceptowanego przez Klientów stopnia ryzyka inwestycyjnego. Ubezpieczający tak przy zawieraniu każdej umowy ubezpieczenia Nationale-Nederlanden z funduszem inwestycyjnym, jak i w jej trakcie, może decydować jak mają być inwestowane jego pieniądze poprzez ustalenie procentu alokacji składki z każdym z funduszy.

---------

5. Fundusz Ochrony Ubezpieczeń
jego celem jest wypłata odszkodowań w przypadku niewypłacalności towarzystwa; tworzą go składki przekazywane przez wszystkie firmy ubezpieczeniowe.

---------

6. Fundusz Rezerwy Demograficznej
zagwarantuje wypłaty emerytur w okresie wyżu demograficznego, pozwoli to odciążyć budżet państwa; w latach 2002-2008 na Fundusz Rezerwy Demograficznej będzie odprowadzany 1 proc. składki emerytalnej
---------

7. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
w nowym systemie składka wpłacana do ZUS będzie dzielona pomiędzy fundusze odpowiedzialne za poszczególne typy ryzyka ubezpieczeniowego. Powstaną fundusze:

emerytalny (wypłaty emerytur),
rentowy (wypłaty rent),
chorobowy (wypłaty zasiłków chorobowych i świadczeń rehabilitacyjnych),
wypadkowy (świadczenia wypadkowe i choroby zawodowe),
rezerwowe (jako uzupełnienie funduszy rentowych, wypadkowych i chorobowy
---------

8. Fundusze akcyjne
Fundusze akcji inwestują do 100% środków w akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu. Są to inwestycje nastawione na wypracowanie jak największego zysku, przeznaczone dla inwestorów, którzy są skłonni przyjąć większe ryzyko w związku ze zmienną sytuacją na rynku. Inwestując w taki fundusz, należy nastawić się na zysk w dłuższej perspektywie i nie zważać na czasowe zmiany wartości jednostek uczestnictwa.
---------

9. Fundusze mieszane
Zawierają elementy charakterystyczne dla funduszy otwartych i zamkniętych, emitują certyfikaty inwestycyjne i odkupują je od uczestników na ich żądanie. Mogą lokować swoje środki w zbywalne: * papiery wartościowe, * wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, * udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, * waluty. Część aktywów funduszu mogą stanowić papiery wartościowe i wierzytelności objęte lub nabyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwości inwestycyjne są w nich większe niż w funduszach otwartych, ale mniejsze niż w zamkniętych.
---------

10. Fundusze obligacji
Inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe, takie jak bony i obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz władze samorządowe. Polityka inwestycyjna funduszy obligacji może przewidywać specjalizację funduszu, jak fundusze obligacji przedsiębiorstw z wybranej gałęzi gospodarki.
---------

11. Fundusze otwarte
Fundusz otwarty zbywa jednostki uczestnictwa (stanowiące prawo udziału w aktywach netto funduszu) i dokonuje ich odkupienia od uczestnika funduszu, który nabył jednostki. Uczestnikiem funduszu otwartego może zostać każdy. Najpopularniejszy rodzaj funduszu, może lokować środki w: papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, papiery wartościowe dopuszczone do obrotu, nabywane w obrocie pierwotnym, inne zbywalne papiery wartościowe i krótkoterminowe wierzytelności pieniężne.
---------

12. Fundusze rynku pieniężnego
Bezpieczne. Fundusze takie inwestują najczęściej w bezpieczne krótkoterminowe papiery wartościowe, jak bony skarbowe, obligacje mające do wygaśnięcia nie więcej niż rok, inne krótkoterminowe papiery wartościowe, jak bony komercyjne przedsiębiorstw oraz lokaty. Stopa zwrotu powinna przekroczyć wysokość oprocentowania korzystnych lokat.
---------

13. Fundusze specjalistyczne zamknięte
Szczególna forma funduszu zamkniętego. Certyfikaty inwestycyjne tych funduszy nie podlegają obowiązkowi wprowadzenia do obrotu publicznego. Mogą być papierami wartościowymi imiennymi lub na okaziciela. Możliwości inwestycyjne takiego funduszu są większe niż f. zamkniętego i obejmują dodatkowo: prawa własności do nieruchomości gruntowych oraz budynków i lokali, udziały we współwłasności nieruchomości.
---------

14. Fundusze stabilnego wzrostu
Fundusze, których celem jest zapewnienie regularnego dochodu, inwestują głównie w obligacje skarbowe i bony skarbowe do 65%, udział akcji jest na poziomie 35%.
---------

15. Fundusze zamknięte
Emitują certyfikaty inwestycyjne (papiery wartościowe na okaziciela). Certyfikaty można nabyć w publicznej subskrypcji albo, po wprowadzeniu ich do obrotu publicznego, na regulowanym rynku giełdowym lub pozagiełdowym. W przeciwieństwie do zmiennej liczby jednostek uczestnictwa funduszy otwartych, liczba certyfikatów inwestycyjnych jest stała i podlega zwiększeniu wyłącznie przez kolejną emisję. Mogą inwestować w: # papiery wartościowe, # wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, # udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, # waluty, # prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat, # transakcje terminowe, # zbywalne towary giełdowe (nabywane na giełdach towarowych).
---------

16. Fundusze zrównoważone
Fundusze zrównoważone inwestują zarówno w akcje, jak i instrumenty dłużne. Udział akcji w portfelu typowego funduszu zrównoważonego wynosi od 40 do 60%.


---------

Oferty Specjalne
typ: SPRZEDAŻ
miejscowość: ŁOMIANKI
rodzaj: DOM
pow. całk.: 160 m2
cena: 575 000

typ: WYNAJEM
miejscowość: ŁOMIANKI
rodzaj: MIESZKANIE
pow. całk.: 48 m2
cena: 2 200
więcej ofert »
O firmie   |   Aktualnosci   |   Pytania   |   Słowniczek   |   Praca   |   Mapa strony   |   Kontakt
2007 © Lider Haus
Sprzeda¿ nieruchomoœciPoProstuDom